Zadanie domowe na 4 listopada, 2023 roku

Język polski

  1. Napisz na kartce wypowiedź (50 słów) do pamiętnika jubileuszowego. Dokładne wskazówki masz wklejone do zeszytu.
  2. Ćwiczenie 6 – strona 72.
  3. Zapoznaj się z informacjami i słownictwem w rozdziale O tęsknocie i nostalgii (strona 73). Wykonaj ćwiczenie 1 (ustnie) i ćwiczenie 2 (pisemnie) – strona 74.

Geografia

Ćwiczenie 1, 2 – strona 83.