Vademecum Rodzica

Vademecum rodzica Polskiej Szkoły Językowej
im. Feliksa Konarskiego
w Des Plaines

O nas

Nasza szkoła jest instytucją społeczno-wychowawczą prowadzoną i utrzymywaną przez nauczycieli oraz rodziców. Posiadamy status organizacji niedochodowej (non profit) przyznany przez IRS w ramach sekcji 501(c)(3). Dysponujemy również stanowym Tax Exemption. W swojej działalności przestrzegamy zasad równości i tolerancji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Posiadamy akredytację Illinois State Board of Eduacation oraz licencję Archidiecezji Chicagowskiej upoważniającą do prowadzenia zajęć religii.

Budynek szkoły

Korzystamy z sal będących własnością Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Zachariasza w  Des Plaines. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania reguł i zasad tutaj obowiązujących. Dotyczy to szczególnie:

  • zasad parkowania,
  • poszanowania sprzętu (ławek, tablic, krzeseł), rzeczy będących własnością szkoły katolickiej i jej uczniów oraz właściwego korzystania z toalet i miejsc nam udostępnianych (kościół, sala gimnastyczna, jadalnia, plac zabaw). Za ewentualne szkody będą ponosić odpowiedzialność finansową uczniowie i ich rodzice, 
  • zakazu palenia papierosów oraz używania innych środków odurzających na terenie szkolnym.

Parking i parkowanie

Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na parkingu przykościelnym, odprowadzania swoich dzieci do odpowiednich wejść oraz odbierania dzieci sprzed wejść do szkoły. Wychowawcy i katecheci nie będą wyrażać zgody na samodzielne dochodzenie uczniów do rodziców czekających w zaparkowanych samochodach.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci i uczniów zależy od nas.

Religia

Szkoła prowadzi zajęcia z religii dla dzieci od lat sześciu do klasy VIII włącznie. Oferowany przez nas program zgodny jest z wytycznymi Archidiecezji chicagowskiej. Wszyscy katecheci ukończyli kurs Wychowując w wierze i mają uprawnienia do nauczania religii. Nasi uczniowie przystępują do sakramentu Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w kościele św. Zachariasza, natomiast sakrament Bierzmowania przyjmują w bazylice św. Jacka w Chicago. Zgodnie z wymogami Archidiecezji okres przygotowania do sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania wynosi dwa lata. Jednak rodzice – katolicy powinni dołożyć starań, aby ich dzieci nieprzerwanie, także w tzw. klasach niesakramentalnych, uczęszczały na lekcje religii. Koordynatorem d/s religii w naszej szkole jest p. Małgorzata Jagoda i do niej należy się zwracać w sprawach  dotyczących katechezy.

Czas zajęć, wejście i wyjście z budynku szkoły

Zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano i trwają do 12.30 po południu. Lekcje religii oraz zajęcia świetlicowe rozpoczynają się o godzinie 12.45 i kończą się o godzinie 1.30. Rodzice nie mogą, zgodnie z obowiązującymi w szkołach amerykańskich zasadami, odprowadzać uczniów do klas ani odbierać ich z klas.

Frekwencja i punktualność

Systematyczne uczęszczanie na lekcje oraz punktualność to ważny element w procesie nau-czania i wychowania. Ułatwia organizację pracy w klasie i przyczynia się do kształtowania nawyków potrzebnych w życiu. Liczne, nieuzasadnione i nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę z danego przedmiotu lub z zachowania. Każda nieobecność, w tym także na religii, powinna być zgłoszona przez rodziców wychowawcy i katechecie dziecka. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek, w porozumieniu z nauczycielem i katechetą, nadrobić zaległości.

Przerwy śródlekcyjne

  • 10.40-11.00 – uczniowie szkoły podstawowej i liceum 
  • 12.30-12.45 – uczniowie uczęszczający na religię

W grupach przedszkolnych czas przerwy na drugie śniadanie ustala wychowawca.

Drugie śniadanie

Uczniowie mogą zjeść przyniesione drugie śniadanie podczas tzw. dużej przerwy oraz przed religią. Uczniowie jedzą posiłki w szkolnej jadalni i są zobowiązani do posprzątania po sobie. Nie wolno przynosić do szkoły szklanych opakowań, np. butelek czy słoiczków. Ze względu na alergie pokarmowe nie wolno również przynosić kanapek z jajkami, z masłem orzechowym, słodyczy z orzechami oraz orzechów. W naszej szkole działa sklepik, w którym uczniowie mogą kupić napoje (wodę, sok), krakersy oraz słodycze, a w niektóre soboty hot dogi i pizzę.

Telefony komórkowe

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz przynoszenia innych gadżetów elektronicznych (tabletów, gier i zabawek). Telefony powinny być wyłączone i przechowywane w plecaku. Prosimy rodziców o niekontaktowanie się z dziećmi podczas lekcji. Szkoła zastrzega sobie prawo do odebrania telefonu uczniom nieprzestrzegającym tego zakazu. Szkoła nie odpowiada również za zaginione lub uszkodzone na terenie szkoły telefony.

Współpraca z rodzicami

Aktywność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy są niezwykle cenne. Zachęcamy rodziców i opiekunów do:

  • udziału w życiu klas i współpracy z wychowawcą w ramach tzw. trójek klasowych,
  • zgłaszania (wychowawcom, katechetom i dyrektorowi) wniosków dotyczących potrzeb dzieci, a także funkcjonowania szkoły,     
  • współtworzenia atmosfery życzliwości i zaufania na terenie szkoły i we wzajemnych kontaktach,             
  • przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szkoły i na parkingu, 
  • wspomagania szkoły przez donacje, udział w organizowanych imprezach (pikniki), reklamowanie swojego biznesu na stronie internetowej szkoły.

Informacje o szkole i bieżących wydarzeniach można uzyskać telefonicznie, drogą e-mailową lub osobiście w szkole. Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej oraz sprawdzania poczty elektronicznej. Prosimy o czytelne i dokładne wpisywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych oraz powiadamianie wychowawcy oraz dyrektora o zmianie numeru telefonu, adresu pocztowego, czy adresu e-mailowego.

Adresy i telefony